Platy a odměny za rok 2021 jsou na webu!
Více než 1800 jednotlivých pozic nejvyšších úředníků či vrcholných manažerů státních podniků má k dnešnímu dni zaevidovány platy a odměny za rok 2021...

Od roku 2016 začal díky trpělivé práci Kristýny Bašné, Ph.D. a JUDr. Pavla Musila, Ph.D. působit projekt Platy úředníků. Ten si vytyčil jednoduchý cíl – informovat veřejnost o tom, jak jsou odměňovány osoby v řídících funkcích státu. Důvod pro to je zřejmý – v demokratických zemích je zcela běžné zveřejňovat platy a odměny vrcholných činitelů státu, protože občan jako plátce daní musí být informován o tom, jakým způsobem s jeho penězi stát nakládá. V České republice i přesto, že napříč politickým spektrem panovala shoda ohledně právě takové transparentnosti státní správy, do příchodu projektu Platy úředníků zmíněné platy nebyly nikde zveřejňovány. 

Už druhým rokem se o administraci projektu stará organizace Hlídač státu s podporou obou zmíněných zakladatelů. Z původně oslovených několika desítek nejvyšších úřadů země jsme postupně rozšířili naše dotazování pomocí zákona č.106/1999 Sb. na aktuálních více než 300 státních nebo státem zřízených úřadů, podniků a institucí. Po revizi webu lze nyní přehledně vidět i stručnou informaci o subjektech, které jsme požádali o data, ale buď na naši žádost datovou schránkou nebylo vůbec reagováno, nebo byla odpověď zamítavá (v jednom případě pak byla zaslaná data nepoužitelná). U těchto subjektů je výrazný červený puntík. 

Pochválit za skvělý přístup můžeme 234 subjektů, které nám k aktuálnímu datu (31.5.) poskytly požadované údaje, a většina z nich dokonce přesně v takové podobě, kterou jsme navrhli. Nejde jen o velké a významné úřady, ale i o příspěvkové organizace, státní podniky a jiné organizační složky státu. Hlídač státu vyzdvihuje vynikající spolupráci s Policejním prezidiem a většinou velkých úřadů, jako je například ÚP, ČSSZ a další. Velmi dobrá komunikace je s fakultními nemocnicemi nebo nejvýznamnějšími kulturními institucemi (Národní galerie, Národní muzeum a další) i desítkami příspěvkových organizací. O to víc je mrzuté, že některé dotazované subjekty neberou naši žádost jako další krok k vlastní transparentnosti.

“Velice děkujeme všem, kteří pozvedli důvěryhodnost svého úřadu tím, že na naši žádost dle zákona reagovali pozitivně a požadované údaje o platech a odměnách svých vrcholných představitelů poskytli bez obstrukcí, v zákonné lhůtě a dokonce využili námi připravenou tabulku, která nám značně usnadňuje evidenci a publikování dat na web projektu,” děkuje naše analytička Lenka Stryalová.

Co se týče ministerstev, bez komplikací a v zákonné lhůtě poskytují požadovaná data za náměstky a ředitele odborů. Naší žádosti vyhovují i tím, že poskytují podrobné informace o důvodech vyplacení mimořádných odměn. Většina resortů pak rovnou uvádí i plat a náhrady za nejvyššího představitele úřadu – ministryni či ministra. Chválíme Ministerstvo financí, zdravotnictví a kultury, které letos poprvé poskytlo všechny požadované údaje. Bohužel, jediné Ministerstvo průmyslu a obchodu si dává více práce s uvedením, proč informace neposkytnout, než vyplněním jednoduché tabulky, kterou jsme pro odpověď předem připravili. V letošním roce sice některé požadované údaje MPO poskytlo, avšak v takové formě, že je nelze publikovat. Navíc, v podpisu má resort heslo “Otevřený úřad”. Zůstává tak v letošním roce jediným ministerstvem s červeným puntíkem.

DATA

K aktuálnímu datu je na webu evidováno více než 4600 jednotlivých “úřednických” pozic za roky 2016 – 2021. Platy a odměny za kalendářní rok 2021 letos poskytlo přes 230 subjektů, které zaslaly údaje k více než 1800 pozicím v managementu svých úřadů, organizací nebo podniků. Čísla za minulý rok byly 224 a 1653 (data za kalendářní rok 2020). V letošním roce odpovědělo uspokojivě na naši žádost 26 subjektů, které v loňském roce buď nereagovaly vůbec, nebo odpověděly zamítavě. (Celkové počty neodpovídají: po zkušenosti s oslovováním institucí jsme vyřadili menší p.o., doplnili více s.p. apod.). Dotazujeme se i u státních zdravotnických zařízení. Jde o velké nemocnice jako jsou fakultní nemocnice, ústavy nebo instituty. Data jsou k dispozici za IKEM, Masarykův onkologický ústav, FN v Plzni, Olomouci nebo FN u Sv. Anny v Brně. Oproti loňskému roku nyní poprvé data poskytla i FN Královské Vinohrady. Už druhý rok po sobě ale odmítla vydat údaje Homolka.

Přesto, že jsme naši žádost zasílali datovou schránkou a touto cestou jsme očekávali i odpověď, překvapilo nás, že jsme v pěti případech obdrželi reakci prostřednictvím České pošty. 

REKORDMANI

Vedoucí KPR a jeho odměna 691.422,- (což je přibližně 4 násobek průměrné úřednické odměny – resp. odměny pracovníka úřadu na vedoucí pozici, jako je například ředitel úřadu, ředitel úseku apod). V loňském roce byla roční odměna vedoucího kanceláře dokonce přes 800 tisíc. V případě, že bychom tuto odměnu porovnávali třeba s obvyklými platy, pak se svou výší podobá těm, které se vyplácejí managementu příspěvkových organizací ze sektoru kultury. 

Dalším rekordmanem je ředitel státního podniku Lesy České republiky, který si díky odměnám za loňský rok přišel téměř na 5,5 milionu Kč (výše platu za loňský rok činila 3,1 milionu). Nejen, že je poměr platu a odměny přinejmenším neobvyklý, zarážející je i to, že tak vysoké odměny by si jistě zasloužil výkonný manažer s vynikajícím plněním svěřených úkolů, a ne osoba, která byla ke konci roku odvolána pro manažerská pochybení.

 
Datum zveřejnění: 31.5.2022, Autor: Hlídač státu

Zpět na všechny aktuality

Kdo jsme

Tento projekt nabízí jasné a stručné informace o platech a bonusech vrcholných veřejných činitelů z nejvýznamnějších státních orgánů. Spolupracujeme s:
Hledat instituce   Více o projektu